کارخانه عینک ونژو یوگنیا

کالا با کیفیت بالا، خدمات حرفه ای، که منبع اصلی در صنعت لیزر!

انحراف ورتکس
- Apr 22, 2017 -

عینک آفتابی، ارزش اسمی راس باید 0.00D، لنز انحراف تولید و یا لنز و قاب مونتاژ مطابقت ندارد، به احتمال زیاد به تولید عینک آفتابی راس باشد

انحراف (که شده است، با یا راس مثبت یا منفی)، اگر در یک محدوده خاص، پوشنده لباس ممکن است مانند تغییر شکل احساس، جدی سلامت بصری پوشنده لباس را تحت تاثیر قرار دهد. مربوط به GB10810.1 "عینک لنز بخش 1: لنزهای تک و چند کانونی" استاندارد جدول ملی 1 الزامات، تحمل راس کروی ± 0.12D؛ تحمل راس استوانه ای ± 0.09D.